Loading... Please wait...

Nhận tin tức


Mẹo tìm kiếm

Tìm kiếm đơn giản

 • Tất cả các từ khóa tìm kiếm đều liên quan với tên sản phẩm, mô tả, và mã sản phẩm.
 • Cố gắng nhập từ khóa ngắn và liên quan đến sản phẩm cần tìm.
 • Hỗ trợ tìm kiếm nhiều từ ngữ. Kết quả chứa tất cả các từ mà bạn đưa vào, và sẽ đưa ra kết quả liên quan cao nhất.
 • Các từ như 'thì' và 'là' là các từ dưới 3 ký tự và sẽ được tự động xóa khỏi từ khóa tìm kiếm của bạn.

Ví dụ:

 • Electric
 • dien tu dong

Tìm kiếm nâng cao

 • Nếu bạn muốn tìm kiếm 1 cụm từ, đưa cụm từ đó vào "ngoặc kép"
 • Dùng các từ 'and', 'or' và 'not' là các từ khóa đặc biệt.
  • and chỉ định rằng cả 2 từ phải có trong kết quả.
  • or chỉ định rằng hoặc từ này hoặc từ kia.
  • not chỉ định rằng từ khóa tìm không có trong kết quả tìm kiếm.
Ví dụ:
 • elec or Electric
 • dien tu dong not Elec Group

Lọc tìm kiếm

Lọc tìm kiếm cho phép bạn chỉ định điều kiện tìm kiếm. Thật đơn giản để thực hiện tìm kiếm nâng cao dĩ nhiên bạn không cần phải vào trang tìm kiếm nâng cao trước tiên.

Lọc tìm kiếm cho phép bạn áp dụng vào bước cuối cùng của quá trình tìm kiếm. Lọc nhiều từ có thể ngăn cách bởi khoảng cách.

Hỗ trợ lọc tìm kiếm từ danh sách bên dưới.

price: Cho phép kết quả tìm kiếm lọc theo giá.
price:$300-$400, price:>$400
rating: Cho phép kết quả tìm kiếm lọc theo đánh giá.
rating:1-5, rating:1, rating:>2
featured: Chỉ dành cho sản phẩm bị trả hàng.
featured:true, featured:yes
instock: Sản phẩm trả hàng hiện tại còn hàng.
instock:true, instock:yes
freeshipping: Sản phẩm bị hoàn trả với miễn phí vận chuyển.
freeshipping:true